An Dúchas Agus an Domhan Read & Download ☆ PDF, DOC, TXT or eBook


An Dúchas Agus an Domhan

Read An Dúchas Agus an Domhan

Rsai eacnamula naisiunta agus idirnaisiunta ar thiarnai talun ar an eaglais ar an gcultur leannta ar ide eolaiochtai polaitiula Tugann an leabhar seo cur sios ar an gcultur saibhir traidisiunta ar chuir scolairi bealoidis suim ann agus tugann se sainmhiniu ar ghort sin an bhealoidis mar dhioscursa leinn Pleann se go speisialta le tri theama ar leithligh 'am' 'ait' agus 'pobal' agus trachtann se orthu i gcomhtheacs na sochai traidisiunta leathnu an stait teacht chun cinn na nua aoise agus gearu an domhandaithe Usaideann se fianaise on 19u 20u agus 21u haois agus on mbealoideas on antraipeolaiocht o dhirbheathaisneisi Gaeltachta agus on stair Is e an chead bhunleabhar ar leann an bhealoidis as Gaeilge.

Download É PDF, DOC, TXT or eBook à Diarmuid Ó. Giolláin

Nature of traditional society and the discourse of folklore together It gives a thematic treatment of vernacular worlds concentrating on 'time' 'place' and 'community' and of their changing relationships with the widening horizons of the state modernity and globalization It is based on the ninteenth twentieth and twenty first century evidence of folklore anthropology autobiographical literature and historyCad is bealoideas ann agus ca seasann se idir an duchas agus an domhan Tuigtear de ghnath gur rud duchasach agus gur ghne thabhachtach de chuid na sochai traidisiunta e an bealoideas Ach bhi caidreamh riamh ag an sochai thraidisiunta leis an saol lasmuigh ni raibh si neamhspleach ar an stat ar fho.

Diarmuid Ó. Giolláin à 4 Read

Gives an introduction to the study of Irish traditional society and of Irish folkloreThis book entrely in Gaelic introduces the field and the study of Irish folklore to Irish speakers While the author's Locating Irish Folklore Tradition Modernity Identity CUP 2000 deals with the intellectual problem of the invention of a concept of folklore and its application in an Irish context An Duchas Agus an Domhan describes in detail the rich traditional culture of the Gaeltacht to which folklorists applied their training and defines the field of folklore as a scholarly discourse It is the first such book written primarily for an Irish readership and one of the very few in any language that considers both the.

  • Hardcover
  • 206
  • An Dúchas Agus an Domhan
  • Diarmuid Ó. Giolláin
  • Gaelic; Scottish Gaelic
  • 23 April 2019
  • 9781859183892

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *